Conditii PNA

Achizitionarea de medicamente pentru tratarea varoozei si a nosemozei

(1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

(2) Condiţii de eligibilitate:

1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
3. medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor "EMA";
4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor;
5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare;
6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Cheltuieli eligibile:

a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

  (4) Documente justificative:

a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcţie de forma de organizare;
d) copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor de medicamente;
e) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
g) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
h) declaraţia pe propria răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deţinut şi/sau pentru tratarea nosemozei;
i) copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;
j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.

Sursa: MADR.RO